Beknopte geschiedenis van Glimmen

De ondergrond
De ondergrond waarop het dorp Glimmen is ontstaan werd voor een belangrijk deel gevormd in het Pleistoceen. In dit geologische tijdvak, dat voor ongeveer twee miljoen jaar terug begon en tienduizend jaar geleden eindigde, wisselden warme en koude perioden (ijstijden) elkaar af. Gletscherkuil en pingo op de Glimmer Es zijn er stille getuigen van. In de voorlaatste ijstijd vormde het schuivende landijs een stuwwal, thans bekend als de Hondsrug. Op de Glimmer Es is de hoogte van die heuvelrug bijna 6 meter boven N.A.P.
Aan de oostkant van het dorp bestaan de gronden vooral uit zand met op de hoogste plaatsen veelal een laag keileem. De lagere westelijke gronden bestaan ook uit zand en deels bedekt met een afzetting van de Drentse Aa.

Bewoning vóór het ontstaan van Glimmen
De relatief hoge en droge omgeving van Glimmen kent een lange bewoningsgeschiedenis. Bodemvondsten tonen aan, dat 50.000 jaar geleden hier al jagersvolken rondzwierven. Voor ongeveer 12.000 jaar waren het rendierjagers van de zogeheten Hamburgercultuur. Van vaste vestiging is dan nog geen sprake. Dat werd anders toen de landbouw zijn intrede deed in onze contreien. Omstreeks 3500 voor het begin van de jaartelling vestigden zich de eerste landbouwers op de Hondsrug.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.