Herinrichting Haren afgesloten

Het landinrichtingsproject Haren is klaar. De afgelopen dertig jaar is rond Haren veel werk uitgevoerd op het gebied van natuur, waterberging en -winning, landbouw, landschap en recreatie. Voor al deze functies was ook een effectief stelsel nodig voor waterbeheersing. Om de afsluiting van het laatste deelproject te markeren onthulden gedeputeerde Henk Staghouwer en commissievoorzitter Pieter van Veen een informatietafel in het gebied.rnrn[b]Meer natuur en betere landbouwrn[/b]De landinrichtingscommissie ging in 1987 aan de slag met het aankopen en ruilen van (landbouw)grond, om zo natuur te kunnen aanleggen en de landbouwstructuur in het gebied te verbeteren. Van de 3800 hectare grond rond Haren is ruim 1000 hectare van eigenaar verwisseld. Hierbij waren bijna 700 grondeigenaren betrokken en verschillende bedrijven zijn verplaatst. Boeren hebben hun grond nu dichter bij de boerderij en grotere percelen. Er is bijna 1200 ha nieuwe natuur (ongeveer 1800 voetbalvelden) ingericht in Oosterhaar, de Onner- en Oostpolder en Westerlanden-Besloten Venen in het Drentsche Aa gebied. Deze natuur maakt deel uit van het Natuurnetwerk, voorheen bekend als de Ecologische Hoofdstructuur.rnrn[b]Slimme combinatie van functiesrn[/b]In de Onner- en Oostpolder is naast natuur, landbouw en recreatie ook ruimte voor het bergen van 17 miljoen kuub water in geval van extreme wateroverlast. Om waterwinning in geval van waterberging te garanderen zijn waterputten verhoogd of verplaatst en kades rond het pompstation aangelegd. In de Onnerpolder beheren zes boeren als particulier natuurbeheerder 120 ha weidevogelgebied. Langs het Zuidlaardermeer is een fietspad aangelegd en zijn een uitkijktoren en informatieborden geplaatst. In het Drentsche Aa gebiedrnis de benedenloop van de Drentsche Aa hersteld in combinatie met de aanleg van een waterbergingsgebied.rnrn[b]Laatste project: Westerlanden-Besloten Venenrn[/b]Onlangs is het laatste deelproject afgerond; de inrichting van Westerlanden-Besloten Venen in het Drentsche Aa gebied. Hier zijn de kades van de Drentsche Aa verwijderd waardoor het gebied natter, natuurlijker en gevarieerder wordt. Daarnaast zijn fietspaden opgeknapt en bankjes, picknicktafels en een bruggetje geplaatst. Ook zijn houtwallen aangelegd en hersteld en nieuwe dammen, hekken, watergangen en natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. In Westerlanden neemt Staatsbosbeheer in samenwerking met LandgoedrnBlanckenborch het natuurbeheer voor zijn rekening. In Besloten Venen doen twee particuliere natuurbeheerders dit samen met Blanckenborch.rnrn[b]Investering en uitvoeringrn[/b]De nieuwe inrichting heeft ruim 10,5 miljoen euro gekost. Dit geld was afkomstig van de provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, het Rijk en de gemeente Haren. De provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo hebben ook bijgedragen aan het project Westerlanden-Besloten Venen. Daarnaast heeft het waterschap geïnvesteerd in de aanleg van de verschillende waterbergingsgebieden. Ook Waterbedrijf Groningen, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en particulieren hebben geïnvesteerd in het vernieuwde buitengebied van Haren. Het werk is uitgevoerd door dernlandinrichtingscommissie Haren en Prolander, in opdracht van de provincie Groningen.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.