Toekomst Haren ziet er financieel gunstig uit

Het college van B&W heeft op 6 juni jl. de jaarrekening 2016, de voorjaarsrapportage 2017 en de perspectiefnota vastgesteld. Hoewel de jaarrekening 2016 een negatief saldo kent van € 281.000,-, geven de voorjaarsrapportage en de perspectiefnota reden tot optimisme over de Harense financiën. Daarmee lijken de financiële ambities binnen handbereik te zijn.

De voorjaarsrapportage laat een positief saldo zien van 1,2 miljoen euro. Dit betekent dat de gemaakte kosten in 2017 tot nu toe ruimschoots passen binnen de lopende programmabegroting van 52 miljoen euro. De Algemene Reserve bedraagt per ultimo 2017 naar verwachting 5,8 miljoen euro en het weerstandsvermogen 6,5 miljoen. Daarmee is er voldoende dekking voor financiële risico’s. De perspectiefnota 2017-2020 laat zien dat de solvabiliteit (de verhouding vreemd vermogen vs. eigen vermogen) eind 2017 17% is. Dit is hoger dan verwacht. Daarnaast volgt uit de perspectiefnota dat er vanaf 2020 jaarlijks € 300.000,- beschikbaar is voor nieuw beleid. De bezuinigingen uit 2016 zijn grotendeels gerealiseerd, terwijl alle voorzieningen op het gebied van sport, zorg en cultuur in stand zijn gebleven. Helaas laat de jaarrekening 2016 een negatief saldo zien van € 281.000,-, maar dit is minder dan gedacht. Twee belangrijke onverwachte financiële tegenvallers waren namelijk de asbestsanering van het pand aan de Waterhuizerweg (913.000 euro) en de voorziening voor de kosten van het ex-zwembadpersoneel (312.000 euro). Deze tegenvallers werden echter gecompenseerd door onverwachte meevallers. De grootste hiervan betrof een meevaller in het sociaal domein van ruim 1,2 miljoen euro.

Haren heeft financiële zaken goed op orde

Wethouder Mathilde Stiekema (CDA) wil af van het beeld dat de financiële situatie van Haren slecht is. De vooruitzichten zijn gunstig: “uit de financiële stukken blijkt dat onze Algemene Reserve groeit, evenals ons weerstandsvermogen en onze solvabiliteit. Dit stemt mij als wethouder van financiën erg tevreden. Het zet de positieve lijn door die wij zijn begonnen met de sluitende begroting 2017. De vooruitzichten geven aan dat wij onze ambitie om in de periode 2017-2020 begrotingsoverschotten te creëren oplopend van 1,2 miljoen euro in 2017 en 2,3 miljoen euro in 2018 en de jaren daarna gaan halen. Zo vergroten wij ons eigen vermogen, oftewel onze Algemene Reserve, met 8 miljoen euro om meer vet op onze botten te krijgen. Dit is belangrijk om de financiële positie van Haren te versterken, zeker gezien de wens een zelfstandige gemeente te blijven. Mijn complimenten zijn dan ook voor de ambtelijke organisatie en iedereen die zijn uiterste best heeft gedaan binnen de financiële kaders te blijven.”

Jaarrekening, voorjaars- en najaarsrapportage en perspectiefnota

De jaarrekening 2016 geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden van de gemeente Haren in het afgelopen jaar. Uit de jaarrekening kan dus opgemaakt worden hoe de gemeente Haren er financieel voor staat. De voorjaars- en najaarsrapportage zijn tussenrapportages van het college van B&W aan de gemeenteraad over de uitvoering van de lopende programmabegroting 2017. Deze rapportages geven inzicht in of de gemaakte en nog te maken kosten in 2017 binnen de begroting vallen. Tot slot is er de perspectiefnota, welke inzicht biedt in de financiële positie van de gemeente Haren van 2018 tot en met 2020.

De stukken voor de raadsvergadering staan bij de agenda van 26 juni op Raadsnet.

bron haren.nl

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.