Haren laat financiële inhaalslag zien

Op koers om financiële ambities te behalen

Het college van B&W heeft op 26 september 2017 de najaarsrapportage vastgesteld. In deze rapportage worden alleen financiële afwijkingen in de huidige begroting toegelicht. Het voordelig saldo van de rapportage is 1.768.000 euro. Dit positieve saldo wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve (AR). De AR groeit daarmee naar 6,6 miljoen euro. Het weerstandsvermogen van de gemeente Haren komt uit op 7,3 miljoen euro, wanneer de onbenutte belastingcapaciteit van 0,7 miljoen euro opgeteld wordt bij de algemene reserve. Dit bedrag is ruim voldoende om de gecalculeerde risico’s op te kunnen vangen.

Met deze cijfers is Haren op de goede weg, maar behoedzaam boekhouden blijft belangrijk. Zo zijn er structurele extra kosten als accountantskosten en kosten voor milieuzorg waar rekening mee gehouden moet worden de komende jaren. Daartegenover staat dit jaar een incidentele meevaller van winstdeling uit de GEM.  Het blijft echter de komende jaren een grote inspanning vergen van de organisatie en de politiek om de overschotten te creëren die nodig zijn om de schulden af te bouwen naar een meer acceptabel niveau. Wethouder Mathilde Stiekema (CDA) zegt hierover: “Wij maken nu weliswaar een forse stap voorwaarts in onze financiële ambities, onze gezamenlijke inspanningen leveren resultaat op. Het gunstige resultaat stemt mij als wethouder tevreden, maar achterover zitten is er niet bij. Er is werk aan de winkel, zeker met het oog op de verkiezingen volgend jaar is men geneigd de kiezer gunstig te stemmen. Maar die ruimte is er niet.”

Beterr Haren

De huidige positieve financiële ontwikkelingen passen in het verbeterplan ‘Beterr Haren’ om de gemeente Haren zelfstandig te houden. Immers, één van de meest belangrijke argumenten voor de provincie om Haren gedwongen te laten herindelen met Ten Boer en Groningen zou de slechte financiële positie van Haren zijn. Met de cijfers uit de najaarsrapportage valt dit argument vooralsnog weg.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.