ALV PB Glimmen 11 april ’18

De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen nodigt u van harte uit voor haar

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

op woensdag 11 april 2018, aanvang 20.30 uur

in Dorpshuis ‘De Groenenberg’

 

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Communicaties (ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen)
 1. Notulen ledenvergadering van 12 april 2017
 2. Jaarverslag 2017
  1. Verslag van de voorzitter
  2. Financieel verslag 2017
  3. Verslag kascommissie 2017 en benoeming kascommissie 2018
  4. Décharge bestuur voor gevoerd beleid 2017
  5. Begroting 2018
 3. Bestuurssamenstelling/Bestuurswijzigingen.
  – Aftredend: Henk Wildeboer, Gerard Hogerwerf, Gert Nienhuis
  – Wijzigingen: Henk Berends (secretaris) Penningmeester
  – Nieuwe leden: Jan Eisses bestuurslid, Herrick Poelman secretaris?
 4. Dorpsvisie
 5. Leefbaarheidsbudget 2017 (Wintermarkt)
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

 

Komt allen en praat mee over verkeer, herindeling, woningbouw en nog veel meer!!!

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.