Voormalige gemeenten presenteren laatste jaarrekening

De voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer sluiten gezamenlijk het jaar 2018 positief af met een resultaat van 39,2 miljoen euro. De voormalige gemeente Groningen sloot af met een positief saldo van 40 miljoen euro, Ten Boer had een voordelig resultaat van 1,4 miljoen euro. Haren sloot af met een nadelig resultaat van 2,2 miljoen euro. Dit resultaat heeft onder andere te maken met het,  in afwachting van het nieuwe bestemmingsplan, stopzetten van de ontwikkeling van het Haderaplein en een administratieve correctie van onderhoudslasten.

Het resultaat van 39,2 miljoen ontstond voor een groot deel doordat uitvoering of beleid over de jaargrens heenliep. Het geld blijft beschikbaar voor het oorspronkelijke doel.

 

Bijzonder jaar

De (nieuwe) gemeente Groningen kijkt terug op een bijzonder jaar. Op 10 juli 2018 werd het voorstel tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf dit moment hebben de gemeenten voorbereidingen getroffen om vanaf 1 januari 2019 als één gemeente verder te gaan. Deze voorbereiding heeft zorgvuldig plaatsgevonden. De wettelijke taken van de gemeente zijn overgedragen naar de nieuwe gemeente Groningen.

Wethouder Financiën Paul de Rook: “De winkel moest gewoon open blijven tijdens de enorme klus van de herindeling. Daar hebben alle drie de voormalige gemeenten hun steentje aan bijgedragen. In zowel Groningen, Haren als Ten Boer zijn mooie resultaten geboekt, zowel beleidsmatig als ook financieel. Ik ben daar als wethouder Financiën trots op”.

 

Wat is er bereikt?

Voormalige gemeente Groningen

Uitgangspunt voor het beleid over 2018 was een inclusieve stad: een stad waar iedereen meedoet, zoveel mogelijk mensen werk hebben en in aantrekkelijke wijken wonen.

Op het gebied van Werk en Inkomen is het afgelopen jaar ingezet op het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt. In totaal zijn 760 kandidaten geplaatst, de doelstelling hebben we hiermee ruimschoots behaald. In samenwerking met de arbeidsmarktregio is een groot Werkfestival georganiseerd, waar 11.334 bezoekers op af kwamen. Tussen de bezoekers en de 300 werkgevers werden 4600 vervolgafspraken gepland. In 2018 is de werkgelegenheid met 5.177 banen toegenomen naar ruim 145.000 banen. Hiermee is de verhoogde ambitie uit de Economische Agenda 2015-2019 eerder gerealiseerd dan voorspeld.

Ook op het gebied van Onderwijs zijn mooie resultaten geboekt. Vanaf september 2018 stelt de gemeente alle peuters in de gelegenheid om 16 uur peuteropvang te volgen. Daarmee stimuleren

we toegankelijke peuteropvang voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar en geven we een impuls aan het bieden van gelijke kansen voor álle kinderen.

Inspanningen om krapte op de woningmarkt in te lopen waren succesvol,  onder andere het aantal sociale huurwoningen is gestegen van 38.293 naar 39.400. Ook voor jongerenhuisvesting zijn het afgelopen jaar 294 eenheden gerealiseerd en zijn nog eens 3000 nieuwe eenheden in de planning tot en met 2021.

 

Voormalige gemeente Haren

Ook in de voormalige gemeente Haren is een aantal mooie resultaten bereikt. Zo is het nieuwe gebouw van de Sint Nicolaasschool met ingang van het schooljaar 2018/2019 in gebruik genomen.

Door intensieve samenwerking tussen de Bibliotheek en het Clockhuys is een aantal succesvolle projecten afgerond.

Tevens zijn er zijn meerdere verkeersprojecten uitgevoerd, zo is het eerste gedeelte van de fietssnelweg Groningen-Assen gerealiseerd op het gedeelte tussen Groningen en Haren.

 

Voormalige gemeente Ten Boer

In Ten Boer is op het gebied van Onderwijs, Sport en Cultuur met de inzet van de Buurtsportcoach de sportdeelname verhoogd is, dit stimuleert een gezonde actieve leefstijl van de jeugd.

Ook op het gebied van duurzaamheid zijn stappen gezet. Eén derde van de huishoudens in Ten Boer wekt zelf al duurzame stroom op met zonnepanelen. Belangrijk voor Ten Boer is het besluit van het kabinet om de gaswinning uit het Groningenveld volledig af te bouwen.

De versterkingsoperatie hebben we naar aanleiding van dit besluit in 2018 herijkt en is opgenomen in het Lokaal Plan van Aanpak voor de nieuwe gemeente Groningen. Via het Nationaal Programma Groningen is aanspraak gemaakt op financiële middelen.  Inmiddels gestart met Dorpstafels in Ten Post en Woltersum om in samenspraak met bewoners uitvoering te geven aan de plannen.

 

Toch zijn we ook niet overal tevreden over. Zo werden we in 2018 geconfronteerd met tekorten rond de BUIG, de WMO en de Jeugdhulp. Ten aanzien van de maatwerkvoorzieningen Wmo en de Jeugdhulp heeft het grip houden op de uitgaven in 2018 een grote inspanning gevraagd.

 

Meer informatie is te vinden op https://financien.groningen.nl.

 

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.