Forse maatregelen voor sluitende begroting 2020, OZB omhoog.

Persbericht Gemeente Groningen:

Het was een lastige opgave maar het college van B&W van de gemeente Groningen presenteert een sluitende (meerjaren)begroting. Het college heeft ingrijpende keuzes gemaakt om uiteindelijk ruim 30 miljoen te besparen. Het gemeentebestuur heeft besloten geen voorzieningen, zoals zwembaden en bibliotheken te willen sluiten. Ook zijn de meest kwetsbare inwoners ontzien. Het gemeentebestuur heeft de ambities uit het coalitieakkoord zoveel mogelijk overeind gehouden. Eveneens blijft er ruimte voor plannen voor de toekomst om de ontwikkeling van de gemeente niet te laten stagneren. Het tekort is de eerste jaren het grootst en daarom is gezocht naar maatregelen om deze jaren door te komen. Tot slot gaat het gemeentebestuur er in de begroting 2020 vanuit dat zij in de toekomst een reële vergoeding van het rijk ontvangt.

 

Het opstellen van de begroting was een lastige opgave. De gemeente Groningen bezuinigt flink sinds 2010. Veel van de bezuinigingsmogelijkheden zijn de afgelopen jaren al uitgevoerd. Hierdoor zijn de reserves van de gemeente in grote mate uitgeput en is het vet van de botten.

 

Wethouder Financiën Paul de Rook: “Dit jaar lag er een grote financiële uitdaging.

De inkt van het coalitieakkoord en de begroting 2019 waren net droog toen de gemeente Groningen (net als veel andere gemeenten) werd geconfronteerd met een aantal tegenvallers zoals grotere tekorten in het sociaal domein en een nieuw

CAO-akkoord, waarbij de stijging van salarissen hoger uitviel dan vooraf verwacht.

In mei bleek ook dat de gemeente minder geld ontving uit het gemeentefonds dan geprognotiseerd. Deze uitkering is gebaseerd  op de trap-op-trap-af methode: als het rijk minder geld uitgeeft, ontvangen de gemeenten ook minder geld. De financiële basis van de gemeente Groningen is zorgwekkend”.

 

Voorstellen

Zowel binnen het fysieke als sociale domein realiseert het college bezuinigingen. Door bijvoorbeeld bij beheer en onderhoud van de openbare ruimte en wegen meer te kiezen voor een gerichte aanpak binnen de gemeente (differentiëren per gebied) kan er incidenteel en structureel bespaard worden. Daarnaast kiest het college ervoor om in afwachting van de uitwerking van het klimaatakkoord en de bijbehorende bijdrage vanuit het Rijk, de wijkenergieplannen te temporiseren.

 

In het sociaal domein wil het college de meest kwetsbare inwoners ontzien. Tegelijkertijd zien we dat het Rijk de gemeente Groningen niet voorziet van voldoende middelen om hieraan te voldoen. Daarom wil het college anticiperend omgaan met de uitgaven in het sociaal domein. De volumegroei bij jeugdhulp en WMO wordt vanaf 2021 op 0% gezet. Het college verwacht dat het Rijk voor het overige deel over de brug komt. De voorschoolse peuteropvang wordt in stand gehouden door deze deels te financieren vanuit Rijksmiddelen en er blijkt  minder vraag te zijn naar de voorziening die in 2018 was getroffen dan verwacht.

 

Verder realiseert het college diverse besparingen door incidentele budgetten (voor o.a. cultuur, economische zaken, sport, accommodaties) te verminderen en effectiever in zetten. Binnen de gemeentelijke organisatie worden besparingen doorgevoerd door o.a. vacatures later in te vullen en het interne serviceniveau te verlagen. Bovendien moet de effectiviteit van de gemeentelijke organisatie omhoog, evenals het kostenbewustzijn.

 

Extra inkomsten

Daarnaast wil het college extra inkomsten genereren. Het college stelt voor naast de gebruikelijke indexatie de OZB-tarieven te verhogen.  De OZB wordt verhoogd met het percentage waarmee  de waarde van de gebouwen is gestegen in de periode 1 januari 2018 – 1 januari 2019.  Dat betekent dat het OZB tarief voor woningen omhoog gaat met 8% en met 1% voor niet-woningen. De rioolheffing daalt en de afvalstoffenheffing blijft gelijk. Ook wil het college het betaald parkeren uitbreiden naar grotere delen van de stad. Tevens wil het gemeentebestuur meer subsidies op landelijk en Europees niveau binnenhalen.

 

Tot slot

Paul de Rook: ”Het college zeilt met haar bezuinigingspakket scherp aan de wind door verschillende risicovolle posten in de begroting op te nemen. Dat stelt ons in staat om het coalitieakkoord uit te voeren en het voorzieningenniveau te handhaven. Hierbij gaan we er wel vanuit dat we extra geld van het Rijk ontvangen. De lobby richting het Rijk gaat onverminderd voort. Als het Rijk de budgetten verder onder druk zet of als er nieuwe omstandigheden ontstaan, zullen verdere besparingen ingrijpen op bijvoorbeeld het voorzieningenniveau in de gemeente. Iets wat het college niet wil”.

 

De gemeenteraad bespreekt de begroting 2020 op 13 november. De gehele begroting is te vinden op https://financien.groningen.nl

 

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.