Gemeente wil 500 mensen extra activeren

Het college van B&W wil 500 extra inwoners, die nu een bijstandsuitkering ontvangen,  activeren. Hoe de gemeente dat voor zich ziet staat in een nieuw Werkprogramma. Nu het economisch mee zit en de arbeidsmarkt volop kansen biedt, wil het college dat ook mensen met een grotere afstand tot de arbeids-markt profiteren. Met het Werkprogramma draagt de gemeente hieraan bij door mensen te stimuleren, te activeren en te begeleiden naar werk, participatie of scholing.

 

Het werkprogramma is een concrete set aan maatregelen. Onnodige instroom in de bijstand en onnodig langdurig gebruik van de bijstand moet voorkomen worden. Daarom wordt ingezet op de preventie van de instroom, ontwikkeling van de doorstroom en het vergroten en verduurzamen van de uitstroom. Het werkprogramma staat niet los van de reguliere dienstverlening, maar is een aanvulling en verbetering hierop.

 

Wethouder Carine Bloemhoff van Werk en Participatie geeft aan: “Veel bijstandsgerechtigden zitten al jaren in de bijstand. Voor hen is de stap naar werk veelal nog te groot. Andere mensen zitten nog maar kort in de bijstand maar hebben een extra steuntje in de rug nodig om weer aan de slag te gaan. Met het Werkprogramma investeren we de komende jaren extra in deze inwoners, omdat we ze niet in de kou willen laten staan. En omdat we streven naar een inclusief Groningen waar iedereen naar vermogen mee kan doen”.

 

Uitgangspunten

De gemeente zet in op een positieve individuele benadering. De ervaring leert dat veel mensen wel stappen willen zetten naar werk in welke vorm dan ook. Daar moet gebruik van gemaakt worden. In het Werkprogramma wordt dan ook de focus gelegd op de mensen die willen. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord. Een groot deel van de bijstandsgerechtigden kampen met een of meer verschillende problemen, zoals psychische en fysieke gezondheidsklachten, laaggeletterdheid, eenzaamheid, gebrek aan opleiding, schulden en weinig zelfvertrouwen. Daarom is een aanpak nodig waarbij rekening gehouden wordt met individuele omstandigheden van werkzoekenden.

 

Voorbeelden

Voorbeelden van maatregelen die het Werkprogramma aan bod komen zijn:

  • Aanpak van WW naar bijstand; mensen die vanuit de werkloosheidswet in de bijstand komen hebben vaak recente werkervaring en zijn in staat om snel weer te werken. Samen met het UWV gaan de gemeente mensen zes maanden voordat de uitkering bij het UWV eindigt toeleiden naar werk, zodat zij niet in de bijstand terecht komen. We stellen ze bijvoorbeeld voor bij werkgevers of kijken of een opleiding of iets anders nodig is.
  • De arbeidsmarktwaardescan; een scan die een eerlijk en betrouwbaar beeld geeft van de individuele positie van de kandidaat op de arbeidsmarkt. Daarnaast verkent de scan alternatieve mogelijkheden op basis van iemands persoonlijkheid, ervaring en vaardigheden.
  • Praktijkleren; hieraan kunnen kandidaten meedoen die werken (betaald of nog onbetaald) bij een erkend leerbedrijf maar nog geen startkwalificatie (MBO2 diploma) hebben. Kandidaten ontvangen een verklaring Praktijkleren. Voor alle mensen die vooral met hun handen werken is Verklaring Praktijkleren een duidelijke erkenning van hetgeen zij nu beheersen op de werkvloer en dat versterkt de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
  • Pilot statushouders aan het werk bij stadsbeheer; bij stadsbeheer zijn veel mensen gedetacheerd. Deze groep wordt steeds kleiner en we vinden het belangrijk om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden voor het beheer en onderhoud van onze eigen gemeente. We starten met een pilot gericht op statushouders.

 

In de gemeentebegroting 2020 is voor de komende drie jaar 4,5 miljoen euro voor het werkprogramma gereserveerd.

 

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.