Diftar moet in Haren blijven

Zoals u vermoedelijk weet heeft het Burgercomité de afgelopen weken gepeild hoe het besluit van de gemeenteraad van Groningen om Diftar in Haren af te schaffen bij de inwoners is gevallen. En of er bereidheid is om voor het behoud van Diftar in actie te komen.

Velen van u hebben hierop gereageerd, dikwijls gepaard gaande met de bereidheid om een juridische actie financieel te ondersteunen indien hiervan succes is te verwachten. Voor de reacties en financiële toezeggingen zijn wij u heel dankbaar. Hieruit hebben wij geconcludeerd dat er veel onvrede is in Haren en dat velen vinden dat wij dit niet zomaar moeten laten gebeuren.

Nadat het gemeentebestuur op 6 oktober bekend had gemaakt dat tot en met 4 november zienswijzen kunnen worden ingediend over de Ontwerp Afvalstoffenverordening 2021 en bijbehorend Ontwerp Uitvoeringsbesluit, hebben wij gemeend dat dit een goede gelegenheid biedt om door het indienen van veel zienswijzen een duidelijke boodschap aan het gemeentebestuur te geven. Hoe meer zienswijzen, hoe meer het gemeentebestuur zich zal moeten realiseren dat het raadsbesluit in Haren veel weerstand heeft opgeroepen.

Marianne Suurmeijer (Haren) heeft berekend dat door de afschaffing van Diftar de Harenaars in 2021 minstens 50% meer moeten gaan betalen dan in 2020. Dit jaar is het al veel meer dan we in de gemeente Haren moesten betalen. En dan te bedenken dat het milieu er niets
mee opschiet. Alleen de gemeentekas van Groningen wordt er beter van. Maar daar is de afval-stoffenheffing volgens de wetgever niet voor bedoeld.

Daarom roepen wij alle inwoners en ondernemers van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren op om hun zienswijze over de afschaffing van Diftar kenbaar te maken aan het gemeentebestuur.

Om iedereen hierbij te helpen hebben wij dit te downloaden model-zienswijze gemaakt. In dit model is ook opgenomen dat de indiener zich het recht voorbehoud om te zijner tijd bezwaar te maken tegen de afvalstoffen-heffing. Dit kan o.a. van belang zijn als de gemeente
blijft bij haar standpunt dat Haren Diftar niet mag behouden.

Om zoveel mogelijk inwoners en ondernemers te bereiken, is deze model-zienswijze geplaatst op blz 11 van Haren de Krant van 21 oktober. Daar staat ook een instructie hoe de zienswijze  te gebruiken en te sturen naar de gemeente. Bijgevoegd: tekst in Haren de Krant zonder opmaak. Zie ook: https://www.harendekrant.nl/nieuws/advertentie-gebruik-deze-zienswijze-en-maak-bezwaar-tegen-afschaffing-van-diftar/ Met dank aan Hein Bloemink.

U kunt natuurlijk ook de bij dit bericht gevoegde (model)zienswijze gebruiken.  Bij punt 6 kunt u zelf nog iets een persoonlijke opvatting toevoegen.

De door u ingevulde en ondertekende zienswijze kan per post of digitaal naar de gemeente worden gestuurd. Per post naar: gemeente Groningen, Postbus 30026, 9700 RM Groningen. Doe dit dan uiterlijk 3 november; liefst nog eerder.

Via internet uiterlijk 4 november naar: afvalstoffenverordening@groningen.nl
Graag ontvangen uw zienswijze b.c.c. op diftarharen@ziggo.nl Zo kunnen wij een beeld krijgen hoeveel digitale zienswijzen zijn ingediend.

Laten we hopen dat de gemeente Groningen de collectieve boodschap vanuit Haren serieus neemt en beseft dat het vertrouwen in de gemeente op het spel staat. Beter ten hele gekeerd dan ten halve gedwaald! Het is een poging van ons alleen waard!

Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, Haren

www.burgercomiteharen.nl

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.