Stad gaat flexwoningen bouwen

Het college van B&W heeft de ambitie uitgesproken om samen met de woningbouwcorporaties de komende jaren honderden flexwoningen toe te voegen aan de woningmarkt. Gezamenlijk worden de plannen het komende jaar uitgewerkt. Het streven is om begin 2022 de eerste woningen te bouwen. Met een flexwoning wordt een woning bedoeld die tijdelijk van aard is, zowel voor de bewoners als voor wat betreft de locatie. Hierbij wordt wel gestreefd naar locaties waar de woningen minimaal 10 jaar kunnen staan.

 

De corporaties willen inzetten op 500 tot 1.000 woningen. Niet alleen wordt met deze woningen een antwoord gegeven op het toenemende tekort aan betaalbare woningen, ook bewoners die in het kader van wijkvernieuwing tijdelijk op zoek moeten naar vervangende woonruimte zullen van deze woningen gebruik kunnen maken.

 

De bouw van flexwoningen heeft een grote vlucht genomen in Nederland. De komende jaren worden in verschillende steden duizenden woningen gerealiseerd. Ook in Groningen wordt nu de handschoen opgepakt. Want ook in Groningen is er een tekort aan beschikbare- en betaalbare woningen. Dit ondanks het feit dat de komende jaren honderden sociale woningen worden toegevoegd en op langere termijn enkele grote nieuwbouwlocaties worden ontwikkeld. Met flexwoningen kan er een versnelling in de bouw plaatsvinden.

 

Jan Jaap Vogel (Nijestee) en Pieter Witzenburg (Lefier) reageerden namens de corporaties op de gepresenteerde plannen.“We zien dat de druk op de woningmarkt toeneemt. Als corporaties willen we heel graag op korte termijn investeren in nieuwe woningen maar hiervoor zijn we zowel fysieke- als regelruimte nodig. Er staan prachtige projecten in de steigers, maar voordat er daadwerkelijk wordt gestart met bouwen zijn we een paar jaar verder. Door het bouwen van kwalitatief goede flexwoningen nemen we onze verantwoordelijkheid. Bovendien zijn we er van overtuigd dat we de stad hierdoor nog aantrekkelijker maken dan ze al is. En goed om te vermelden; natuurlijk blijven we ook vol inzetten op permanente huisvesting, zowel in bestaande- als in nieuwbouwwijken.”

 

Ook wethouder Roeland van der Schaaf is blij met het initiatief: “de krapte op onze woningmarkt, de coronacrisis en de tijdelijke woonbehoefte door de wijkvernieuwing vergoot de noodzaak tot bouwen. Samen met de corporaties leggen we de lat hoog. De woningen dienen kwalitatief hoogwaardig te zijn en de omgeving wordt meegenomen in de plannen. Hierbij hebben we oog voor de sociale samenhang binnen de wijk gedurende het gebruik van de flexwoningen. Wij zijn er van overtuigd dat een ontwikkeling met flexwoningen een positieve impuls kan geven aan een wijk of buurt.”

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.