Voorstel harmonisatie sporttarieven gemeente naar de raad

Uniforme sporttarieven voor de verenigingen

Het college van B&W heeft een voorstel uitgewerkt voor de harmonisatie van de sporttarieven voor de binnen- en de buitensport. Als gevolg van de herindeling wil de nieuwe gemeente Groningen zoveel mogelijk beleid en tarieven op elkaar afstemmen. Dit betekent in de praktijk dat sportverenigingen uit de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer uiteindelijk te maken krijgen met hogere tarieven. Het college kiest er daarom voor om deze verenigingen met een ingroeiregeling van zes jaar ruim de tijd te geven om zich aan de nieuwe tarieven aan te passen, daarbij eveneens rekening houdend met de impact van corona.

Voor het aankomende seizoen 2021/2022 blijven de tarieven ongewijzigd. Wat hierbij voorop staat is de toegankelijkheid tot sport, deze is van groot belang. Ook hecht dit college grote waarde aan een divers sportaanbod. Sporten is leuk en het maakt en draagt bij aan weerbare- en gezonde mensen. Hierin spelen de sportverenigingen een cruciale rol. Samen met de verenigingen en een expertgroep is zorgvuldig gekeken naar het harmonisatietraject.

Zorgvuldig traject afgelegd

Door de nieuwe herindeling per januari 2019 moest de nieuwe gemeente Groningen harmoniseren, daarbij is ervoor gekozen om ook de sporttarieven te harmoniseren. Een hele opgave want de verschillen zijn onderling groot. Er is vooraf een breed onderzoek gedaan naar de mogelijke keuzerichtingen om te harmoniseren en er is uitgebreid gesproken met sportverenigingen en de Raad. Een belangrijke keuze is het behouden van het jeugd- en seniortarief.  Wethouder sport Inge Jongman: ‘Passend bij onze nieuwe Sport- en beweegvisie 2021+ blijven wij sportdeelname door kinderen en jongeren stimuleren. Daarbij komt dat verenigingen met veel jeugdleden bij een afschaffing van het jeugdtarief veel meer zouden gaan betalen en dat is niet wenselijk.’

Uitgangspunten

Bij de harmonisatie van de sporttarieven zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd. Het nieuwe tarievensysteem is transparant en zo makkelijk mogelijk uit te voeren. Bij de totstandkoming van de nieuwe tarieven wordt rekening gehouden met tarieven die andere grote gemeenten in Nederland hanteren. Er is specifieke aandacht voor de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren. En het college vindt het belangrijk dat het bestaan van de verenigingen door het nieuwe tarievenstelsel niet in gevaar mag worden gebracht. Verder is het mogelijk om de tarieven te verdelen in fases, zodat verenigingen de tijd hebben om hun organisatie en financiële begroting aan te passen aan de nieuwe tarieven. De voorgestelde ingangsdatum van het nieuwe tarievensysteem is 1 augustus 2021.

Scenario dat het meest recht doet

Met de expertgroep, bestaande uit leden van de Adviescommissie van de Sport en de Sportkoepel, is overeenstemming bereikt over de wijze van het harmoniseren van de tarieven. Dit betekent voor de buitensport een uurtarief op basis van normbehoefte. Verenigingen betalen een uurtarief voor het gebruik van een veld. Voor de binnensport betekent dit het Gronings tarief toepassen voor Haren en Ten Boer, met behoud van het jeugd- en seniortarief. Het college heeft uiteindelijk gekozen voor een scenario dat het meest recht doet, met name voor de clubs in Haren en Ten Boer aan de uitgangspunten om deze clubs zo min mogelijk te belasten en waarbij de tarieven voor de buitensport meer in balans zijn.

De definitieve besluitvorming over dit raadsvoorstel is op 31 maart tijdens de gemeenteraad.

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.