Ontwerpbegroting 2022 gemeente Groningen

Het college van de gemeente Groningen biedt de gemeenteraad een sluitende begroting 2022 aan. Dit is de laatste begroting van deze coalitie. Het college van B&W gaat door met de uitvoering van gemaakte plannen. Daarnaast creëert het college financiële ruimte voor de nieuwe coalitie zodat ook zij vanaf de start van de volgende periode plannen kan maken. 

 

Aangezien het Rijk gemeenten niet voldoende compenseert voor de uitvoering van taken in bijvoorbeeld de jeugdzorg of bijstand, was in 2020 een omvangrijk pakket aan hervormingen nodig. Er is bezuinigd op veel gebieden en inkomsten zijn verhoogd. Door deze ingrepen is stabiliteit gecreëerd waardoor nu geen bezuinigingen nodig zijn.

Investeringsagenda blijft overeind

De fysieke en sociale investeringsagenda van de gemeente blijft overeind. Zo wordt er doorgegaan met de plannen voor nieuwbouw op Suikerterrein en Stadshavens, krijgt het experiment Basisbaan een vervolg, wordt de armoede aangepakt en de mobiliteitsvisie uitgevoerd. Aangezien de komende jaren ook onzekerheden met zich meebrengt kiest het college er ook voor middelen toe te voegen aan de reserves. 

 

Wethouder Financiën Berndt Benjamins: “In alle keuzes die we hebben gemaakt in de begroting houden we onze inwoners voor ogen. We willen dat de inwoners merken dat de plannen die we gemaakt hebben nu ook daadwerkelijk vorm krijgen. Daarnaast houden we de focus op de langere termijn vast en blijven we werken aan een gezond, groen en gelukkig Groningen, voor al onze inwoners.”

 

Financieel perspectief
De meerjarenbegroting laat een positief resultaat zien van 1,7 miljoen over
4 jaarschijven. Zoals aangegeven is dat bedrag beschikbaar voor het nieuwe college. Desondanks blijft de financiële positie van de gemeente zwak. Weliswaar is het weerstandsvermogen gestegen, maar andere financiële kengetallen (zoals solvabiliteit) niet. 

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 10 november.

 

De Begroting en andere financiële documenten staan op https://financien.groningen.nl/ 

glimmen.net: sinds 2006 dagelijks nieuws over en voor het Groningse dorp Glimmen.