GroenLinks gemeenteraadsverkiezing Groningen 2018

1.      Waarom moeten de kiezers van de voormalige gemeenten Haren en in het bijzonder de kiezers in Glimmen op uw partij stemmen?

Een citaat uit ons programma: ‘De leefbaarheid van de dorpen in het nieuwe Groningen wordt in stand gehouden en waar nodig verbeterd. Hierbij zijn de dorpsvisies leidend‘. Wij vinden het vanzelfsprekend dat inwoners zelf aan zet zijn als het gaat om leefbaarheid in Glimmen. Wij durven dan ook verschil te maken tussen de stad en de dorpen, tussen wijken onderling en tussen dorpen onderling. Niet de regels staan voorop maar de menselijke maat en wensen van inwoners.

Voorzieningen in Glimmen zoals dorpshuis, sportvelden en de school moeten in stand blijven. Daarvoor gelden als dat nodig is andere (subsidie- of instandhoudings-) normen dan in de stad gebruikelijk is. GroenLinks heeft er vorig jaar voor gezorgd dat dorpsverenigingen in Haren kunnen beschikken over een eigen budget ter bevordering van de leefbaarheid. Dat beleid willen we voortzetten.

GroenLinks wil vaart maken met de verduurzaming: Glimmen Gasloos moet doorgaan, er komt een fonds om particulieren en organisaties in staat te stellen zelf maatregelen zoals energiebesparing te nemen, de afvalinzameling blijft gescheiden, diftar in Haren blijft. De circulaire economie krijgt actieve steun. Resten uit de agrarische sector worden binnen de regio verwerkt tot compost en dergelijke.

GroenLinks beschermt het prachtige park- en houtwallen-landschap rondom Glimmen en werkt actief samen met agrariërs en natuurbeschermingsorganisaties. Waar nodig komen faunapassages en natuur-corridors, die tot in de stad reiken.

 

2.      Is uw partij op de hoogte van de Glimmer dorpsvisie, die afgelopen jaar geschreven is door de inwoners van Glimmen i.c.m. vereniging Plaatselijk Belang Glimmen en houdt uw verkiezingsprogramma rekening met deze dorpsvisie? (https://pb-glimmen.nl/2018/06/08/dorpsvisie-glimmen/)

Ja, wij kennen de dorpsvisie Glimmen. Het is mooi om te lezen dat dit niet alleen een vraag aan de gemeente bevat, maar ook een oproep aan de eigen inwoners. Wij ondersteunen de uitbreiding van Openbaar Vervoer. Inkomen mag niet bepalend zijn voor waar je woont. Er moeten betaalbare woningen zijn voor gezinnen met kinderen, starters en ouderen.

De groene ruimte tussen A28 en A7 zal groen blijven. GroenLinks wil geen verdere subsidie voor het vliegveld en de aandelen die de stad daarin nog heeft van de hand doen. Wij zetten ons in om luchtvervuiling en geluidsoverlast voor omwonenden terug te dringen.

3.      Zou u enkele kernpunten willen benoemen van uw programma die interessant zijn voor het dorp Glimmen. Waar kunnen de inwoners van Glimmen meer informatie vinden over uw programma en is er een specifieke kandidaat die de kleinere dorpen van de nieuwe gemeente Groningen in de agenda heeft of bijvoorbeeld in zo’n dorp woont?

Onze inzet voor duurzaamheid, landschap en voorzieningen in het dorp staat hierboven al genoemd. GroenLinks wil daarnaast ook doorgaan met het bieden van maatwerk in de sociale zekerheid (Bijstand op maat), bestrijden van armoede en sociaal isolement.

Iedereen moet kunnen meedoen. Dat geldt ook voor mensen die zorg nodig hebben. Mantelzorgers worden actief ondersteund. Het Persoonsgebonden Budget (PGB) is een goede werkwijze voor complexe zorgvragen. Zorg wordt als het even kan dicht bij huis geleverd. Dorpscoöperaties en andere kleinschalige aanbieders in de zorg juichen we toe.

Op plaats 6 de lijst voor GroenLinks staat Hans Sietsma, zie https://groningen.groenlinks.nl/mensen/hans-sietsma-0 . Hij zat de afgelopen vier jaar voor GroenLinks in de raad van Haren, woont in Oosterhaar en kent de gemeente goed.

Ons programma is te vinden op onze website: https://groningen.groenlinks.nl/verkiezingsprogramma-14