Partij voor de Dieren gemeenteraadsverkiezing Groningen 2018

1.      Waarom moeten de kiezers van de voormalige gemeenten Haren en in het bijzonder de kiezers in Glimmen op uw partij stemmen?

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij die niet de economische kortetermijnbelangen van de mens centraal stelt, maar de toekomstige leefbaarheid van onze aarde voor al haar inwoners. Op lokaal niveau houdt dit in dat we bestaand groen beschermen en extra groen aanleggen, de overgang willen maken van intensieve landbouw naar biologisch-dynamische landbouw, ervoor willen zorgen dat openbaar vervoer frequent, comfortabel en betrouwbaar is, en bijvoorbeeld dat de gemeente zich inzet voor een afname van het vliegverkeer op Eelde. Ook willen wij de oplossing van de energietransitie niet zoeken in biogas en biomassa, waardoor koeien opgesloten blijven in stallen of bomen op grote schaal worden gekapt. Al deze zaken – behoud van het groene karakter van Glimmen, uitbreiding van de natuur, behoud van de identiteit van het dorp, goede bereikbaarheid per OV – zijn natuurlijk positief voor inwoners van Glimmen.

2.      Is uw partij op de hoogte van de Glimmer dorpsvisie, die afgelopen jaar geschreven is door de inwoners van Glimmen i.c.m. vereniging Plaatselijk Belang Glimmen en houdt uw verkiezingsprogramma rekening met deze dorpsvisie? (https://pb-glimmen.nl/2018/06/08/dorpsvisie-glimmen/)

Als jonge en kleine partij worden onze verkiezingsprogramma’s nog op de landelijke congressen vastgesteld en hebben we slechts beperkt ruimte voor lokale invulling daarvan. Helaas hebben wij de dorpsvisie van Glimmen hierdoor niet in ons verkiezingsprogramma kunnen verwerken.

3.      Zou u enkele kernpunten willen benoemen van uw programma die interessant zijn voor het dorp Glimmen. Waar kunnen de inwoners van Glimmen meer informatie vinden over uw programma en is er een specifieke kandidaat die de kleinere dorpen van de nieuwe gemeente Groningen in de agenda heeft of bijvoorbeeld in zo’n dorp woont?

Twee van onze kandidaten, Harm Roeters (#11) en Lydia van Altena (#12), wonen in Glimmen. Alhoewel wij niet de illusie hebben twaalf zetels te gaan halen (helaas) hebben we als fractie regelmatig contact met alle kandidaten op de lijst en zullen wij in overleg treden met Harm en Lydia als onderwerpen die op Glimmen en omstreken van toepassing zijn op de agenda terecht komen.

Enkele specifieke punten voor dorpen uit ons verkiezingsprogramma:
• Initiatieven die gericht zijn op preventieve gezondheidszorg, zoals het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen, krijgen gemeentelijke steun.
Welzijnsvoorzieningen en-initiatieven worden per wijk of dorp in kaart gebracht en waar nodig gestimuleerd

Meer lokale democratie
Betrokkenheid van bewoners wordt steeds belangrijker. Veel mensen willen meebeslissen over hun stad, dorp of buurt. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente positieve, concrete oplossingen van inwoners voor hun leefomgeving ondersteunt. Denk daarbij aan initiatieven
als lokale energieopwekking, de aanleg van groen en aan zorg in de buurt.
• Bewoners krijgen een doorslaggevende stem bij besluiten over wat gedaan moet worden met leegstaande gebouwen of gemeenschappelijke gebouwen in hun buurt.
• Bewoners krijgen meer inspraak. Zij krijgen vroegtijdig invloed op de besluitvorming.
Werkzaamheden waar een vergunning nodig is worden tijdig op de werklocatie aangekondigd. Het raadgevend referendum krijgt een plaats bij belangrijke besluiten.
• De aanmeldingsplicht voor kleine demonstraties wordt afgeschaft. Voor demonstraties naar aanleiding van actuele gebeurtenissen wordt de aanmeldtermijn verkort.
• De gemeente staat positief tegenover inwonersinitiatieven die passen binnen een leefbare en diervriendelijke gemeente en ondersteunt deze waar mogelijk.
• Er komt één gemeentelijk loket dat alle klachten coördineert. Tijdens de nacht en in het weekend is het klachtenloket ook bereikbaar voor meldingen van overlast en overtredingen
• Er komt een lokaal meldpunt waar misstanden op het gebied van natuur en milieu ook anoniem gemeld kunnen worden.

Alle energie op schoon!
We gaan duurzame energie opwekken, dicht bij huis. Dat is noodzakelijk voor het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van olie- en gasproducerende landen.
Samen met je buren groene energie opwekken, wordt makkelijker. Wat je opwekt, hoef je niet te gebruiken maar kun je delen met anderen. Door de energie lokaal en kleinschalig op te wekken, creëren we groene banen. Energie uit de verbranding of vergassing van mest en/of dierlijke resten is niet schoon en wijzen we af.
• De bestaande bebouwing wordt ten minste energie neutraal. Er komt een plan per wijk en dorp voor energiebesparing en overschakeling op duurzame bronnen.

Ons volledige verkiezingsprogramma is te lezen op
https://www.partijvoordedieren.nl/uploads/site/groningenstad/PvdD-18.071-verkiezingsprogramma-Groningen-1.pdf